POKE

SV. En kunskap du inte kan läsa dig till finns dold i interaktionen mellan dig och en annan människa. Är personen dessutom okänd kan du få ta del av en historia som annars skulle passera dig obemärkt. I ett individualistiskt samhälle kan vi ibland vara så inne i våra egna liv och rutiner att vi glömmer, eller påstår att vi inte behöver fler historier från nya möten. Stolen Poke är ett lekfullt redskap för att möjliggöra oväntade möten och dela kunskap mellan människor som annars inte skulle träffats.

EN. Knowledge you cannot just learn from a book is hidden in the interactions between you and others. If you don't already know the person you may gain access to a story that would otherwise have passed unnoticed. In an individualistic society we can sometimes be so much into our own lives and routines that we forget, or state we don't need more stories from meetings with new people. The chair Poke is a playful tool to enable unexpected encounters that otherwise never would have happened.

"Whats good about interacting with people you don't already know is that it doesn't take much time. It can just be a smile or a look, a "Hello" or a few minutes of sentence exchange. You can then continue with your life but hopefully a bit happier or a bit wiser." - Anonymous woman, 52

"I hate to stand in the elevator together with others. I feel I want to say something, but I don't know what to say." - Anna, 22

"I would like to have more friends, but I feel awkward when I approach people that don't know me in the public space. I don't want to be pushy or put them in an uncomfortable situation" - Anonymous man, 57

"The energy when I meet a new person is not comparable to when I meet people I already know. I am fully aware and focused with new people. For example to be silent with a stranger can be so uncomfortable; where should I look and what should I say? but in silence with my friends it's so natural I can even forget they are in the room with me." - Anréa, 29


SV.

Ytan är det första vi ser av en annan människa. Den bestämmer vårt allra första intryck av människor vi inte känner och är ofta laddad med omedvetna fördomar. Konceptet bakom stolen Poke är att skapa interaktion utan att ytan ska spela någon roll. Ett högt ryggstöd skiljer individerna åt så att de inte ser varandra, men ändå på ett lekfullt sätt startar en social interaktion. Med ryggarna mot varandra, känner man av den andras rörelser då pinnarna i ryggstödet är rörliga. Vem som sitter på andra sidan, eller hur denna ser ut spelar ingen roll. Isen bryts genom en språklös kommunikation utan ansträngning.


EN.

The surface is the first we see of another person. It determines our very first impression of people we don't know and are often loaded with unconscious bias. The concept behind the chair Poke is to create interaction without surface should play any role. A high backrest separate the individuals so that they don't see each other, but in a playful way start a social interaction. With their backs against each other, one feels the movements of the others when the sticks in the backrest is moving. Who sits on the other side, or how that person look doesn't matter. The ice iseffortlessly broken by a speachless communication.

Foto: Martin Skoog


TACK

Jörgen, Anna Kraitz, Nour El Refai, Jonas Löwgren, Jonas Hjalmar Blom, Soran Ismail, Pippilotti Rist, Rolighetsteorin och Mads Høbye för inspiration, Stina Behrens, Eddi Törnberg, Calle Ewerbring, Elin Åström, Anna Wennerhed, Tim Karlsson, Micke, Gun, Lars-Ivar, Jan, Agneta, Raymond, Pontus, Frank, Carolin Bergman, Martin Skoog, Slöjd detaljer, Visitkort.se, Holm trävaror, Robban, Anders och Jim på Stadsteaterns smedja och snickeri och alla främlingar som deltagit i mina undersökningar.
Länk till examensprojekt på Beckmans Designhögskola 2014----> We come in peace